>NEWS ALERT: យោងតាមការបង្ហាញរបស់ Google ផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី១ខែមីនា២០១៣នេះ ផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅមានទំហំតែ ១៨១ពាន់ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ តែប៉ុណ្ណោះ ដែលពីមុនមានទំហំ ១៨១ពាន់០៣៥គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ។ចំណែកប្រទេសវៀតណាមវិញ Google បង្ហាញ ថាបច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃរហូតដល់ ៣៣១ពាន់​៧០០​គីឡូ ម៉ែត្រ​ការ៉េ ដែលពីមុនមានតែ ៣៣១ពាន់២១០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺបានកើនឡើងជិត​៥រយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។>The Khmer Government has issued a new circular ( by the Ministry of Posts and Telecommunications on Nov.12.2012) ordering the closure of all Internet cafes within 500 meter radius of schools…>Cambodia signed Asean Human Rights Declaration on Nov.18. 2012. This Asean Declaration could “weaken and erode” the UN Universal Declaration of Human Rights >

Declaration of Human Rights in 1948
                                Dear all,


In virtue of Universal Declaration of Human Rights in 1948, in accordance with the Charter of the United Nations and according to Paris Peace Agreement of October 23, 1991, khmer Nation have the right to rise up through  the country to claim Cambodia's independence from Vietnam. In this objective, on January 07, 2015, in front of Vietnamese Embassy in Paris, Khmer community in France has protested to signify Hanoi to quit Cambodia immediately, in virtue of Paris Peace Agreement of October 23, 1991. In cold temperature, 5 protesters including  MM. Kretya, Koy Vanna, Huot…, peacefully headed into Viet Embassy but a dozen of police officers have stopped them and dissuaded them to return to former location to resume their protest. It was an example of courage of Khmer community in France aiming to mobilize all Khmer people worldwide to wake up and wage liberation war against Hanoi to get rid of Viet colonizers. By 2015, Khmer people have to rise up in virtue of Paris Peace Agreement of October 23, 1991 and cancel bilateral treaties of 1979, 1982, 1983, 1985 and 2005, to recover independence, Human Rights and democracy.
Why king Sihamoni, Hun Senand  SamRainsyhave not taken  initiative to cancel Khmer- Viet treaties  of  1979, 1982, 1983 et 1985 ? Why have they voted additive treaty in 2005 to validate those old treaties? This question was openly and publicly put on October 23, 2014 by Khmer nation and Transitional National Council (TNC). It remains without response:  Transitional National Council (TNC) has organized a Demo on November 23, 2014, in front of Khmer Embassy in Paris, France, to denounce treason of Puppet King Sihamoni, thief Prime Minister Hun Sen and thieves Khmer Government and National Assembly.
The above question is based on the article 1 of Paris Peace Agreement:
Article l
1. Cambodia hereby solemnly undertakes to maintain, preserve and defend its sovereignty, independence, territorial integrity and inviolability, neutrality, and national unity; the perpetual neutrality of Cambodia shall be proclaimed and enshrined in the Cambodian constitution to be adopted after free and fair elections.

2. To this end, Cambodia undertakes:
(........).
d) To terminate treaties and agreements which are incompatible with its sovereignty, independence, territorial integrity and inviolability, neutrality, and national unity.
Indeed, Vietnamization has been taken root in Khmer state tissue. This ethnic tissue is in its stage of advanced decomposition. Since 30 years, Hun sen has been successfully built his dictatorship  by violence to crash political opposition and corruption to muzzle and weaken and put the end to political opponents.. The world have noted assassination of Chea Vichea, Chut Vuthy, So Hok… and hundreds of others. There were murders with all impunity, assassinations out of judiciary system, systematical expulsion of urban and peasants or poor land owners (about 800 000 victimsand over 2 million of hectares),bloody repressions,   territorial cession of terrestrial and maritime khmer frontiers to Hanoi…  On this year of 2005, khmer nation have to wake up to cancel all bilateral treaties of 1979, 1982, 1983 et 1985 and  2005…  They have to protest in tsunami using administrative and national boycott of all elections, and noncooperation against puppet regime  HunSen- PPC, in order to stop and reverse Viet colonization of Cambodia since 36 years. Indeed, cancer of Viet colonization in Cambodia has been in its final state of generalized and advanced phase.  Khmer people must mobilize anddeclare by themselves  cancellation of all bilateral treaties of 1979, 1982, 1983 et 1985 and  2005 , to recover independence of Cambodia, enjoy human rights and democracy.  They have to wake up in tsunami using nationwide boycottand civil non-cooperation and disobedience against puppet Hun Sen CPP regime in order to stop colonization of Cambodia initiated since January 07, 1979 .Liberation of the Fatherland isn't terrorism! Put Vietnamese colonizers out of Cambodia for independence must not be considered as racism!
First, khmer people have to rise up by small groups as khmer lotus revolution cells of about dozen members in each village, in 1633 communes, in districts,  in provinces and in Phnom Penh and finally all together by millions ,all over the country, lotus flowers in hand, carrying banner demanding respect of Paris Peace Agreement of October 23, 1991by all signatories, showing banner claiming Cambodia's independence from Vietnam.In this year 2015, they have to rise as many times as necessary, declaring by themselves cancellation of bilateral Khmer Vietnamesetreaties  of1979, 1982, 1983, 1985 and the additive treaty of  2005, and Cambodia's independence, respect of Human Rights and democracy. They will temporally hand over all power to Transitional National Council (TNC) in order to address main problems unsolved since 36 years. They have to rise up in popular  tsunamis using administrative and national boycott of all elections and non-cooperation  against puppet Hun Sen CPP regime to stop colonization of Cambodia by Hanoi. Participation in elections or boycott of elections will not prevent Hun Sen CPP regime to cling to power at all costs!But, if Hun Sen CPPcontinues to stick to power without participation of khmer people in elections, international community and khmer People will not recognize them.And the international community will side with Khmer people. Boycott and non-cooperation are aiming to stop consolidating dictatorship and colonization. Liberation of the Fatherland isn't terrorism! Put Vietnamese colonizers out of Cambodia for independence must not be considered as racism!
From January 1985 to January 2015, Hun Senhas been clung to his power for 30 years in Cambodia by dictatorship and treason, by using violence to crush all people uprising with blood , and  muzzle and weaken and assassinate all political opposition. Assassinations outside  judiciary system (Chea Vichea, Chhut Vuthy, Ho Sok… were the victims among others …), impunity of murderers and political repressions, systemic expulsion of peasants and poor owners. He has become the 6th world'slongest ruling leader clinging to power behind Mugabe of Zimbabwe and Paul Biya of Cameroon… This longevity has been built on violence, generalized corruptions, organized crimes, by forces withcomplete impunity. Human Rights Watch has published,on January 14, 2015, a 70- page report written by Brad Adams , revealing facts and events lived by khmer people during this period, corroborating Global Diligence in its Communications to ICC on October 7, 2014 by Lawyer Richard Rogers, growing hopes ICC will open the case and proceed preliminary investigations into crime against humanity perpetrated by Hun Sen and Khmer Elites in illegal land grabbing of about 2 million hectares and systematic expulsion of about 800 000 victims since 2002.
In his official visit in  Cambodia from 23 to 24 December 2014, Vietnam's President Truong Tan Sang  has met Chea Sim, CPP's President and president of Senate,  Heng Samrin, President of current Thief National Assembly and Hun Sen, Thief Prime Minister … to enjoin them to ensure security of   millions of illegal Vietnameseliving in Cambodia.  Why didn't he withdrawall them from Cambodia in virtue of Paris Peace Agreement of October 23,1991? Khmer People shouldn't let Vietnamese aggressorsquietlylive on their soil and simultaneously annex frontier territory and the isles of Cambodia! Since his accession to the throne,kingSihamonihas  granted khmer nationality to Viet colonizers and honored them with khmer medals of high rank. Truong Tan Sang has ordered Khmer leaders to strengthen bilateral relationsin economic, commercial and entrepreneurial exchanges and overviewedsituations of the two countries in the region. Suspected bilateral relations between the two countries have dated since 1967.
Hanoi and traitors CPP Hun Sen have issued all out arrests of activists and politicians (in which Tep Vanny, …),  forcing monks ( Son Hay, Thach Sang, …) to defrock  and put them in Prey Sar Prison (19 persons).King Sihamoni, as chairman of Supreme Court of Magistrate  has just sent a letter to Justice minister Ang Vung Vathana to probe into judicial procedure carried out by investigation  judge of Phnom Penh, Keo Mony,  without presence of lawyer.Mr.SuryaSubedi, the U.N.’s special envoy on human rights in Cambodia, called on the country’s judiciary to exercise its authority independently of external forces.“It saddens me to see the courts being used again and again as a tool of the executive,” said Subedi, who has been in his current position since March 2009, and will step down in January 2015.
 Paris Peace Agreement of October 23, 1991is still in effectsince 23 years stipulating that Cambodia must be independent and enjoy democracy.  King Sihamoni, Hun Senet Sam Rainsy… didn't dare cancel these khmer-Viet treaties of 1979, 1982, 1983,   1985 and theadditive one of 2005.  They have been playing comedy to cheat Khmer public opinion and consolidate Vietnamese colonization in Cambodia. In virtue of the Paris Peace Agreement, Khmer Nation have right to wake up by millions as many times as necessary  to declare by themselves cancellation of all khmer-Viet treaties including 2005 treaty to recover Cambodia's independence, ensure respect of Human Rights and live  democracy.
Cambodians must to open their eyes into  Problems such as Cambodia's Territorial Integrity, Land Concessions, Environmental Pollution, Vietnamizatiion of Khmer Administration, Vietnamese Settlers. They are Sources of Innumerable Problems such as the Lack and the Loss of Employment, Anarchy and Social Insecurity, Social Inequalities, Corruption, Public Health, Youth Jobless, Rigged Elections due to Presence of Vietnamese holders of Electoral Cards, Racial and Cultural Row etc… Cambodians have  to Topple Hun Sen. AfterCNRP's entry into National Assembly, Sar Kheng, minister of Interior, has advertised all out calling  illegal Vietsettlers to subscribe for census  and payment of  25 000 riels ( about more than  6$US) to have right to livein quite  legality in Cambodia.
Google has suggested Cambodia has lost its area of 35km sq.(181 000 km sq.instead of 181 035 km sq. asrecently).  Vietnam has gained 490km sq.(331 741km sq.instead of 331210 km sq. as recently). Var Kim Hong and  Quick Reaction Unit didn't dare respond to khmer journalists.
Vietnamese have been ancestral enemies of Khmer people. Since more than 63 years, Hanoi was  determined to build Indochina under its domination setting Cambodia and Laos under Vietnamese political and military domination. At the beginning of this 21st century, Vietnam still continues to trample Khmer and international laws to deceive Cambodia and its people. CPP's Hun Sen, Chea Sim et Heng Sam Rin were betraying their fatherland by permitting new line of borders inside Cambodia's land and authorizing illegal Vietnamese migrants to settle in Cambodia.
Angry and Exasperated Demonstrators have Burned Viet Flag infront of Viet Embassy in Phnom Penhand expressed their Rights to freedom of demonstration, forcingdeparture of Vietinvadersto quit Cambodiaand then stop all interference in internal khmer affairs in virtue of Paris Peace Agreement of October 23, 1991, which Vietnam was the signatory one guaranteeing Independence, Integrity of Cambodia and Democracy.
More than 36 years after Vietnamese invasion of Cambodia,and more than 23 years after Paris Peace Agreement of October 23, 1991, Hanoi has achieved all its main ambitions, due to bilateral treaties of 1979, 1982, 1983, 1985 and the additive treaty of 2005, by the coup of July 5-6, 1997, the  replacement of 2/3 vote system  by the 50%+1,  and due to rigged elections of 1998, 2003, 2008 and 2013.  After 5straight mandates of Hun Sen'srulewithin 30 years, illegal Vietnamese top several millions. Sam Rainsy,has recently declared his approvalto grant khmer citizenship to 250 thousands Vietnameseillegal settlers.
Khmer People's will is the Step-down of Hun Sen and the End of Vietnamese Colonization in Cambodia! CNRP was caught in the Trap set by Vietnamese, Chinese and Khmer Rouge Communists.By Tricks of CPP, new Legislative Elections will be Held by Hun Sen CPP only by 2018, allowing Thief Hun Sento continue his new 5th Mandate as ifnothing had happened.
Khmer Nation Must wage liberation war or Khmer Lotus Revolution until Final Victory! In Virtue of Paris Peace Agreement of October 23, 1991, it’s Time for Khmer Nation to take their Destiny in their Hands, Rise Up, Sacrifice, Chase Vietnamese Colonization from Cambodia and Overthrow Dictator Hun Sen, for Independence, Liberty and Democracy!
There will be New Elections after Lotus Revolution’s Victory,after Adopting new Regime, Installing Independent Institutions for Free Elections: Under the Rule of Transitional National Council(TNC), within the period of 2or 3 years. Cambodia and its People will Win: their Demands (Independence, Liberty and Democracy…)​​ are Legitime…Only Tsunami Demo, Non-Cooperation, Strikes and Generalized and Permanent Civil Disobedience could Save Cambodia! Cambodian People, Military  and Youth! It's time to Wake Up!And Wage Liberation war or Khmer Lotus Revolution! In the Frame of Transitional National Council (TNC), notunder thelead of any Political Party. By Exerting National and International Pressures,By Blocking all khmer administration, infrastructure, Functioning of Thief National Assembly and Thief Government ….They should wage warof liberation by all means!

All Together, We Will Win!

 Listen toRadio Khmer Lotus Revolutionon January 24&31,2015, via Internet.

Best regards
Thanks


Aucun commentaire: