>NEWS ALERT: យោងតាមការបង្ហាញរបស់ Google ផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី១ខែមីនា២០១៣នេះ ផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅមានទំហំតែ ១៨១ពាន់ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ តែប៉ុណ្ណោះ ដែលពីមុនមានទំហំ ១៨១ពាន់០៣៥គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ។ចំណែកប្រទេសវៀតណាមវិញ Google បង្ហាញ ថាបច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃរហូតដល់ ៣៣១ពាន់​៧០០​គីឡូ ម៉ែត្រ​ការ៉េ ដែលពីមុនមានតែ ៣៣១ពាន់២១០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺបានកើនឡើងជិត​៥រយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ។>The Khmer Government has issued a new circular ( by the Ministry of Posts and Telecommunications on Nov.12.2012) ordering the closure of all Internet cafes within 500 meter radius of schools…>Cambodia signed Asean Human Rights Declaration on Nov.18. 2012. This Asean Declaration could “weaken and erode” the UN Universal Declaration of Human Rights >

mardi 10 février 2015

Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948
Chers Tous,
En vertu de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948, en vertu de la Charte des Nations Unies et conformément à l'Accord de Paris du 23 octobre 1991, la Nation khmère a le droit de se lever à travers tout le pays pour revendiquer l'indépendance du Cambodge vis-à-vis du Vietnam.

Dans cet objectif, la communauté khmère de France s'est manifestée  le 7 janvier 2015, devant l'Ambassade vietnamienne à Paris, pour signifier à Hanoi que le Vietnam colonisateur devra quitter le Cambodge sans délai, et ce en vertu de l'Accord de Paris du 23 octobre 1991. Dans une température très froide, cinq manifestants dont MM. Kretya, Koy Vanna, Huot… se sont précipités pacifiquement en direction de  l'Ambassade Viet pour s'y engouffrer, mais une dizaine de policiers les ont stoppés et leur en ont dissuadé pour revenir protester à l'endroit prévu précédemment. C'est un témoignage de patriotisme et de courage de la communauté khmère de France qui entendait mobiliser tout le peuple cambodgien, à l'extérieur et à l'intérieur, à se lever pour livrer la guerre d'indépendance contre ces envahisseurs vietnamiens. Chers compatriotes,  levez-vous pour  éradiquer  la vietnamisation du Cambodge,  mettre ces colonisateurs hors de pays, sinon notre Patrie en mourra irréversiblement. D'abord, la nation devra se lever en petits groupes comme  cellules révolutionnaires du Lotus, de 5 à 10 personnes dans des villages, dans des 1633 communes,  districts  et arrondissements, dans des provinces et la capitale de Phnom Penh et enfin,  tous ensemble, par millions à travers tout le Cambodge, avec fleurs du lotus dans la main, portant des banderoles demandant le respect de l'Accord de Paris du 23 octobre 1991 par tous les signataires dont le Vietnam et arborant des banderoles revendiquant l'indépendance du Cambodge vis-à-vis du Vietnam.
En cette année 2015, le peuple devra se lever en tsunamis autant de fois que cela sera  nécessaire, proclamant par lui-même l'annulation  des traités bilatéraux khméro-vietnamiens de 1979, 1982, 1983, 1985 et du  traitésupplémentaire de 2005 pour recouvrer l'Indépendance du Cambodge, le respect des droits de l'homme et la démocratie. Il devra remettre provisoirement tous les pouvoirs aux mains du Conseil National de transition (CNT) pour une durée de 2 à 3 ans afin qu'il puisse  résoudre des problèmesfondamentaux datant depuis déjà plus de 36 ans. Il devra se lever en tsunamisutilisant le blocage administratif, le boycott national des élections et la non coopération tous azimuts à l'encontre du  régime fantoche Hun Sen- PPC, pour endiguer la colonisation du Cambodge. La participation aux élections ou leurs boycotts n'empêchera pas Hun Sen- PPC de s'accrocher au pouvoir à tout prix! Si le PPC continue de s'y cramponner sans la participation de la nation aux élections, il ne sera pas reconnu ni par le peuple khmer ni par la communauté internationale qui se rangera du côté de peuple victime. Le boycott et la non-coopération aideront le peuple khmer à stopper la  consolidation de la dictature et de la vietnamisation. La libération de la Patrie n'est pas  du terrorisme! Chasser des colonisateurs vietnamiens du Cambodge pour son indépendance ne relève pas du racisme!
Le Président vietnamien Truong Tan Sang en visite officielle au Cambodge du 23 au 24 décembre 2014,a rencontré Chea Sim, président du PPC et président du Sénat,  Heng Samrin, président de l'Assemblée Nationalevoleuse et Hun Sen,  premier Ministre voleur…pour leur enjoindre à assurer la sécurité des  millions de vietnamiens  illégaux au Cambodge. Pourquoi ne les a-t-il pas retirés de ce royaume conformément  à l'Accord de Paris du 23 octobre 1991? Le peuple khmer ne devra pas laisser ces agresseurs et colonisateurs y vivre tranquillement sur le territoire khmeret annexer en même temps des terres frontalières et ses iles! Depuis son accession au trône, le roi Sihamonileur a accordé la nationalité khmère et les a même décorés de médailles honorifiques du royaume! Truong Tan Sang a conclu, avec des dirigeants khmers,des mesures de renforcement des relations bilatéralesdiverses telles lasécurité des colonisateurs, des échangeséconomiques, commercialeset entrepreneuriales, en passant en revue des situations politiques dans la région. Des relations bilatérales suspectes entre le Cambodge et le Vietnam se sont établies depuis 1967.
De janvier 1985 au janvier 2015, Hun Sen a totalisé  déjà plus de 30 ans de pouvoir au Cambodge dans la dictature et la trahison. Il est devenu le 6e leader du monde à s'accrocher le plus long temps au pouvoir de son pays derrière MM. Mugabe du Zimbabwe et  Paul Biya du Cameroun.  Cette longévité criminelle  a été bâtie  sur  la haute trahison nationale en utilisant la violence des forces armées incarnées par des généraux comme  Sao Sokha, la corruption tous azimuts, en protégeant des crimes et utilisant le tribunal et l'appareil de l'état pour garantir  l'impunité totale. Human Rights Watch a publié, le 14 janvier 2015,  un rapport de près de 70 pages, rédigé par Brad Adams , révélant des faits et évènements  passés et vécus par le peuple khmer,  permettant d'étayer les communications de Global Diligence déposées au Tribunal Pénal International (TPI ou ICC)le 7 Octobre 2014 par  Maître Richard Rogers augmentant ainsi la chance d'ouverture du dossier et de la procédure d'enquête préliminaire par le TPI sur le crime contre l'humanité de Hun Sen et des Elites khmères dans la spoliation de plus de 2 millions d'hectares de terre et la  déportation systématique de près de 800 000 victimes depuis 2002.Le cancer de la vietnamisation du Cambodge est en train de prendre racine et s'y adapter irréversiblement: le tissu social et  moral  de la société khmère est déjà en état de  décomposition  avancée.  Hun sen a pu ainsi asseoir son pouvoir dictatorial de plus de 30 ans  en utilisant des violences, pour écraser dans le sang tout soulèvement populaire, pour museler, affaiblir et mettre à  mort des oppositions politiques et sociales. Le pays assiste est au   courant de la cession de territoires frontaliers, terrestres et maritimes (des iles incluses)  à Hanoi  et a vécu des assassinats hors  système judicaire (Chea Vichea,  Chut Vuthy, Ho Sok… en étaient des victimes parmi d'autres…),  des répressions politiques. Le régime corrompu  a procédé à  l'expulsion systématique des paysans et propriétaires pauvres (près de 800 000  déportés…)  liée aux spoliations des terres agricoles, forestières, minérales ou d'urbanisme (plus de 2 millions d'hectares…).
Le peuple cambodgien a ouvert ses yeux sur la trahison de ses dirigeants concernant l'indépendance du Cambodge, son intégrité territoriale, des concessions des terres agricoles,  la vietnamisation de l'administration khmère,  des colons vietnamiens qui sont actuellement à l'origine d'innombrables problèmes internes khmers …Le cas de Thong Sarath, un vietnamien avec son titre honorifique de Oknha  octroyé par le Palais royal khmer moyennant 100 000 US$  et son rang militaire de Général  de brigade (deux étoiles) dans la FARK, dont le père étant un capitaine du FARK, et la mère,  colonel et haut fonctionnaire du Senat. Thong Saratha pu fructifieren même temps ses affaires  dans l'agroalimentaire (PATE 999),  dans la construction du bâtiment et d'immeubles… Toute sa famille a le droit de détenir des armes  à feu laissant libre cours  à des suspicions  qu'il  est derrière l'assassinat de Ung Meng Chu, un Oknha sino-khmer, faisant du business  dans  l'industrie de ciment et de négoce de diamant… Ce fait divers macabre parmi des centaines de milliers d'autres illustre  l'ampleur du  cancer de la vietnamisation qui ronge très profondément la société khmère actuelle  car les microbes Vietnamiennes pullulent  par millions et sont capables  de mettre le Cambodge  en danger de mort dans un avenir proche!
Le PPC Hun Sen  a ordonné   l'arrestation de 19 personnes dont l'activiste Tep Vanny, des politiciens  Meach Sovannara,Tep Narin…,  forçant des bonzes dont  Son Hay,Thach Sang, Khit Vannak,…  à se défroquer  pour les mettre dans la prison de Prey Sar. Le roi Sihamoni, en tant que Président suprême de la magistrature, a osé juste écrire une lettre sans suite  au ministre de la justice Ang Vong Vathana lui demandant de procéder à l'investigation du processus judicaireillégal relatif  à l'interrogation du détenu Uk PichSamnang par le juge d'instruction Keo Mony en l'absence de son avocat.M.Surya Subedi, envoyé spécial de l'ONU au Cambodge sur les droits de l'homme a appelé l'appareil judiciaire au Cambodge d'exercer son autorité indépendamment de l'exécutif. M. Surya Subedi, qui avait pris ses fonctions depuis 2009 et va quitter cette fonction en 2015, a déclaré que le tribunal obéit aux ordres des forces extérieures.   
L'Accord de Paris du 23 Octobre 1991 reste  toujours en vigueur stipulant  que le Cambodge doit être indépendant et jouir de  la démocratie.Le Vietnam n'a pas respecté cet Accord de Paris. Il continue de le violer délibérément  pour  consolider sa colonisation au nez et à la barbe de la communauté internationale.  La Chine et le Vietnam sont  les signataires de cet Accord de Paris dont la France et l'Indonésie en sont les 2  co-présidentes. Voici les termes de  l’Accord de Paris du 23 Octobre 1991:
Article l
1. Le Cambodge s'engage solennellement, par le présent Accord, à maintenir, préserver et défendre sa souveraineté, son indépendance, son intégrité et son inviolabilité territoriales, sa neutralité et son unité nationale; la neutralité perpétuelle du Cambodge sera proclamée et consacrée par la constitution cambodgienne qui sera adoptée après la tenue d'élections libres et équitables.
2. A cette fin, le Cambodge s'engage à :
d) Mettre fin aux traités et accords qui sont incompatibles avec sa souveraineté, son indépendance, son intégrité et son inviolabilité territoriales, sa neutralité et son unité nationale;
Hanoi est en train d’annexer le Cambodge: par le déversement de ses colons civils et militaires pour s’y implanter, par l’annexion des îles de Koh Tral (ou Phu Quoc… ),  des eaux maritimes, des terres  frontalières…sans aucun respect de l’Accord de Paris du 23 Octobre 1991. Google a fait savoir que le Cambodge a perdu sa superficie de 35 km2 (soit 181 000km2 au lieu de 181 035 km2 précédemment).Le Vietnam a gagné 490 km2 (331 741 km2 au lieu de 331210 km2 auparavant), en se rattachant koh Tral ou Phu Quoc, de force.  Ni Var Kim Hong ni l'Unité de réaction rapide du gouvernent de Hun Sen n'a osé répondre aux questions des journalistes khmers.
Après cinq mandats successifs de Hun Sen, la population vietnamienne s'est élevée en flèche atteignant plusieurs millions. Sam Rainsya  déclaré qu'il était d'accord pour donner la nationalité khmère  aux 250 milles colons vietnamiens, encourageant ainsi dangereusement l'immigration clandestine vietnamienne!  Le Vietnam continue de piétiner  des lois cambodgiennes et internationales pour écraser le Cambodge et son peuple.
La Nation Khmère a droit de  faire la Révolution du Lotus par tous les moyens(grèves, manifestations, boycotts, non-coopération, désobéissance civile généralisée … avec armes, stocks de nourritures et de médicaments).Elle ne verra de Nouvelles Elections  qu'après la Victoire de la Révolution du Lotus, après l'adoption du nouveau régime par le référendum, la création des institutions indépendantes, sous l’Autorité du Conseil National de Transition (CNT),  dans un délai de 2 à 3 ans!​​​​  
Peuple Cambodgien (de l’intérieur et d’Outre-mer) & Jeunesse Khmère : Levez-Vous! Faites la Révolution du Lotus pour libérer le Cambodge du Vietnam. Dans le cadre du Conseil National de Transition, avec le peuple et pour le peuple! Et  non derrière un parti politique!
En Exerçant des Pressions Nationales et Internationales,
En Bloquant tout Fonctionnement de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement Khmers Voleurs !
Ensemble, Nous Gagnerons!

Ecoutez  
La  Radio Khmer  Lotus Revolutiondu 24&31Janvier 2015,  via Internet.

                                                             Cordialement
                                                                     Merci


Aucun commentaire: